Villkor för deltagande i Camilla Karlsson Consulting/VILLoKANs verksamheter

Genom att du bokar dig till träningen eller andra aktiviteter binder du dig till följande villkor och personuppgiftspolicy hos Camilla Karlsson Consulting;

 • Betalning av ev. fakturor sker senast 10 dagar efter att betalningsinformationen är dig tillhanda via e-post.
 • Är du yngre än 18 år krävs målsmans medgivande.
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra schemat.
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett pass, exempelvis vid sjukdom. Deltagarna meddelas via mail eller sms minst två timmar innan passet. Du kan även läsa om detta på VILLoKANs facebooksida.
 • Vi ställer aldrig in ett pass på grund av vädret om det inte innebär en risk för deltagarna, exempelvis vid ett kraftigt åskväder. Deltagarna meddelas via mail eller sms och du kan även läsa om det på VILLoKANs facebooksida. Inträffar träning på en helgdag ställs träningen in.
 • Erlagd avgift betalas inte tillbaka vid frånvaro under pågående träningsomgång.
 • Vi ansvarar inte för sjukdom eller skador i samband med deltagande under träning, deltagandet sker helt på egen risk. Se gärna över din olycksfallsförsäkring.
 • Vi ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som du använder under träningspassen.
 • Vi sparar den information som du uppger vid anmälan. Om du ej vill detta ber vi dig att maila oss och du kan när som helst be oss att radera dina kontaktuppgifter.
 • Under våra aktiviteter kommer vi att fota och filma och detta kan komma att publiceras på Facebooksidan, Instagram och hemsidan. Bilderna kan även användas i annat marknadsföringssyfte. Vill du inte synas på några bilder, meddela då detta via mail, annars ses det som ett godkännande att publicera dessa bilder.
 • Personuppgifterna vi behandlar delas inte med någon extern part, och används endast för att skicka ut VILLoKANs nyhetsbrev och information om våra aktiviteter.
 • Du har rätt att kontakta oss i enlighet med GDPR om skydd av personuppgifter om du vill ha information om den information vi har om dig, för att begära rättelser, överföring eller för att begära att vi begränsar hanteringen av dina uppgifter, att invända eller begära att vi raderar din information. Se mer info nedan om personuppgiftspolicyn.
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och övriga villkor efter att din bindningstid har gått ut. Information om dessa förändringar kommer att finnas att ta del av i god tid innan de träder i kraft.
 • Ångerrätt vid köp – Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra eller reklamera ditt köp inom 14 dagar efter anmälan. Om du ångrar ditt köp är det viktigt att du tar kontakt med oss via mail. Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 30 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

 

Personuppgiftspolicy – Camilla Karlsson Consulting/VILLoKAN

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter dels när du är kund hos oss, dels när du söker arbete hos oss.

Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Camilla Karlsson Consulting är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn.

Företaget har som ändamål att bedriva kostrådgivning, personlig träning, utomhusträning, livsstilscoaching, utbildning och föreläsning. Företaget bedriver även försäljning, konsultation och marknadsföring av produkter och tjänster inom områdena egenvård och hälsa via e-handel och sociala medier.

Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du oss på:

E-post: camilla@villokan.se
Adress: Rådavägen 31 B
Postadress: 43136 Mölndal
Telefonnummer: 0736-824348

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med att du blir kund hos oss, kontaktar oss eller söker anställning hos oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, foton
 • Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
 • Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Arbetsrelaterade uppgifter såsom anställningsuppgifter, ansökningar, CV, personligt brev

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Nedan följer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster/varor
Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster/varor till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna/varorna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst/vara när du kontaktar oss samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Bokföring
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Marknadsföring
Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av varor/tjänster till dig och att möjliggöra utskick av nyhetsbrev för de tjänster/varor du är intresserad av generellt samt information om företaget. Vidare även att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter.

Inför anställning
Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss. Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter och identitetsrelaterade personuppgifter.

Vilken rättslig grund har vi för våra personuppgiftsbehandlingar?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla avtalad tjänst/vara. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.

För behandlingarna marknadsföring och inför anställning är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

När det gäller personuppgifter i samband med arbetsansökningar som inte har något samband med en rekryteringsprocess eller avslutad rekryteringsprocess så kommer vi att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov endast om du har samtyckt särskilt till detta.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och upp till 24 månader därefter.  Vissa personuppgifter sparas under en längre tid exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter på ett säkert sätt eller anonymiseras så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 • Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som vi är skyldiga såsom företag delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss. Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med företaget och enligt de instruktioner som de får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att vi godkänner detta.

 • Myndigheter
  Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.